питет, пион р,  пиграмма, паци нт, вауч р, акс ссуары,  рудиция, пенсн , менедж р,  хо,  волюция, ма стро, а робика, тра ктория,  кскурсия, по т, вид о, по ма, ду т, ди та, бифшт кс, р квием, каф , чарт р, полисм н, с рвис, бизн с, адапт р,  ксклюзивный, пр з нтация,  нтузиазм, фильмот ка,  нергия, турн .×